Privatuvo taisyklės

Privatumo taisyklės

UAB „Relema“ patvirtina, kad asmens duomenų apsauga  yra  svarbi mūsų klientams, todėl
įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

 

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu),
kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant
atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita
informacija). Siekdami suteikti aukščiausios kokybės paslaugą bei tinkamai įvykdyti savo
įsipareigojimus savo klientams, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. UAB „Relema“
įsipareigoja tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tokia apimtimi, kiek būtina įgyvendinti
konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui.

 

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Klientų asmens duomenis renkame tam, kad galėtume suteikti Jums mūsų teikiamas paslaugas ir
atlikti su jomis susijusius veiksmus:

 • pasidalinti su Jumis naujienomis, kurių turinys yra Jums naudingas ir aktualus;
 • informuoti Jus apie mūsų vykdomą veiklą;
 • pateikti Jums pasiūlymus;
 • Susisiekti su Jumis tarpusavio sutarčių vykdymo klausimais;
 • prireikus galėti Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume bendradarbiavimo
  istoriją ir galėtume atsakyti į Jums rūpimus klausimus.

Mums gali reikėti asmens duomenų ir šiais tikslais:

 • darbuotojų ar su įmone susijusių asmenų (t. y. subjektų, teikiančių bendrovei paslaugas
  pagal sutartis) tiesioginių funkcijų ir sutarčių įgyvendinimui.

 

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

UAB „Relema“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir
kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. –
Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

UAB „Relema“ tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais –
siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens
duomenis UAB „Relema“ įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia
tvarkyti dėl UAB „Relema“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su UAB „Relema“ (arba prašymas
sudaryti sutartį, užsakymo pateikimas, registracija internete ir/arba susirašinėjimas elektroniniu
paštu). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės
rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir
jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens
duomenis gali būti  paprastai ir nemokamai atšauktas.

 

Asmens duomenų rinkimas

UAB „Relema“ asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, tačiau kartais duomenys
gaunami iš partnerių (subrangovų) ir jų atstovų, darbuotojų, ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų
sutarčiai vykdyti, sutarčių.

 

Kam  teikiame Jūsų duomenis?

UAB „Relema“, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo.
Tokia prievolė kyla iš  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES)
2016/679 (toliau – Reglamentas). Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia
sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti
suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms
šalims.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums
paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta
apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų
duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą
užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

 

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Tvarkomi asmens duomenys saugomi dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Saugome
Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo
tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys
paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų (senaties
laikotarpis). Nebereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami.

 

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines
saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio
arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti
  bei kaip mes juos tvarkome;
 • kreiptis į Mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti
  juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie
  nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte
  pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų
  veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus
  prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei
  Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi
  neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos
  ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB
  „Relema“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016
  m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių
  asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip
  pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti
  pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Dėl šių teisių įgyvendinimo galite kreiptis į UAB „Relema“, į.k. 301085825, buveinės adresas:
į.k. 110688464, buveinės adresas: Katiliškių vs., Nemėžio sen., Vilniaus r., tel. +370 5 2472096,
el. info@relema.lt

Jūs taip pat turite teisę, neapribojant kitų galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių
teisių gynimo priemonių, pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos

inspekcijai, jeigu manote, kad su Jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas
pažeidžiant Reglamentą.